55 gadu vecumā mūžībā aizsaukts ārsts, politiķis, par 'zelta rokām' dēvētais Āris Auders

55 gadu vecumā mūžībā aizsaukts ārsts, politiķis, par 'zelta rokām' dēvētais Āris Auders
Komentāri[11] Bilžu galerija[6] 13.07.2017 15:52
Mūžībā aizgājis ārsts, bijušais veselības ministrs Āris Auders, vēsta Nekropole.lv. Āris Auders dzimis 1962.gada 10. februārī.

Viņš bija Latvijā zināms ķirurgs, kuru vēlāk kukuļņemšanas skandālu sakarā iesauca par "zelta rokām". Kopš skandālu virknes 2003.-2007.gadā Auders no savas jomas aizgāja, pievēršoties puķkopībai un individuālajam biznesam.


Beidzamos gados viņš publiskos pasākumos nebija manīts.

Žurnāls "Patiesā dzīve" pirms vairākiem gadiem par Auderu rakstīja:

"Tā­pat kā šā­dās rei­zēs spī­tī­gais an­del­ma­nis vis­ma­zāk do­mā par sa­vu re­pu­tā­ci­ju, to pie­mirst arī dažs po­li­ti­kā­nis. Pirms vai­rā­kiem ga­diem iz­cē­lās sla­ve­nais "zel­ta ro­ku" skan­dāls. At­klā­jās, ka Einara Rep­šes val­dī­bas ve­se­lī­bas mi­nistrs Ār­is Auders ie­ka­sē­jis no pa­cien­tes 565 la­tus par ope­rā­ci­ju. Vē­lāk iz­rā­dī­jās, ka par pakal­po­ju­mu sa­mak­sā­ju­si arī sli­mo­ka­se.

Pa­cien­te, to uz­zi­nā­ju­si, mē­ģi­nā­ja vi­su no­kār­tot pa la­bam, bet dak­te­ris uz­ska­tī­ja, ka du­bults ma­ku ne­plēš. Ap­krāp­tā kun­dze pati ne­gra­sī­jās saukt tal­kā pre­si, to­mēr šmu­ce nā­ca ausīs kā­dai vis­no­taļ dar­bī­gai un ta­lan­tī­gai žur­nā­lis­tei. Va­jag tik rakt... Auders tu­rē­jās kā klints, ar la­bu nau­du ne­at­de­va, ko­lē­ģu vie­dos pa­do­mus vi­su no­kār­tot bez lie­ka trok­šņa gal­vā ne­ņē­ma.

"Ta­lan­tīgs ķi­rurgs, ti­kai ļo­ti spī­tīgs," tā vi­ņu rak­stu­ro bi­ju­šie kolēģi. Un iz­nā­kums ir skarbs – me­di­cī­na zau­dē­ja la­bu profesionāli, ie­cir­tī­ba Aude­ru no­ve­da līdz tie­sas zā­lei.

Tie­sa "zel­ta ro­ku" īpaš­nie­kam pie­sprie­da nau­das so­du 150 minimālo mē­neš­al­gu ap­mē­rā (13 500 la­tu) un man­tas konfiskāciju. Ne­kus­ta­mos īpa­šu­mus gan Auders pa­spē­ja pār­rak­stīt sie­vai.

Arī po­li­ti­kai viņš tei­cis ar­die­vas un rā­da sa­vu ta­lan­tu jaun­ā jo­mā – dār­zā. Pat ra­dī­jis jaun­u eg­les šķir­ni "Sna­ke Auders" (Čūs­ka Auders) un uz­rak­stī­jis grā­ma­tu par de­ko­ra­tī­vo den­dro­lo­ģi­ju.

Auders bija precējies ar gleznotāju Agiju Auderi; viņam ir trīs bērni.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību ārsta Āra Audera tuviniekiem un draugiem.

Avots: Kasjauns.lv

Komentāri [11]

ita 19.07.2017 15:09
viens piemērs kā var sačakarēt cilvēkam dzīvi. Bija ļoti labs ķirurgs, arī ministrs. Tad uzradās kāds, kurš teica, ka ņēmis vai prasījis (neatceros) naudu. Piedodiet, kurš neņems, ja dod? Domāju, ka vairums ārstu speciālistu ņem, vai tagad uztaisa privātpraksi, lai ir oficiāli. Bet vienu paņem un piekar pie lielā zvana. Te ir rezultāts. Nervi neizturēja. Tās tikai manas domas. Līdzjūtība tuviniekiem un patiesajiem draugiem.
dakteris >> ita 29.07.2017 23:15
Ita ,diezgan nekorekti ir teikts,ka ārsti veido praksi,lai ņemtu naudu. Darbs neko nemaksā, telpu noma,visāda veida izmaksas par -mācībām , ikdienas izdevumiem- tas viss neskaitās? Ok,ja dakteris jums nepatīk - nevajag iet pie tāda speciālista. Ejat pie tā,kuram uzticaties.
S. Oliņa 14.07.2017 15:20
Ā. Auders bija (un vienmēr paliks!) izcils ārsts, ļoti talantīgs un inteliģents cilvēks. Skumji, ka šī pasaule jāatstāj tik jaunam... Vissirsnīgākā līdzjūtība ģimenei un viņa draugiem (patiesiem!).
Fifa 13.07.2017 22:23
Jā, nu tiešām "skaists" nekrologs. Pat nebrīnos , ka avots Kas jauns.lv.
suns 13.07.2017 21:57
Ārprāts! Tik jauns cilvēks! Žēl! Tā nevajadzēja!
Lilita 13.07.2017 20:05
Ak , Dievs,kas Jūs esiet pa tautu ! Par aizgājēju vai nu labu vai ne ko .Jūs esat gatavi pat aizgājēju gabalos saraut .Šādai tautai nav nākotnes .
es >> Lilita 29.07.2017 23:16
Par aizgājēju - vai,nu, patiesību vai neko....jācitē tā kā ir rakstīts
Velta Kociņa 13.07.2017 16:39
Jāpaceļ pensionēšanās vecums vēl par 5.gadiem un neviens nedavilks !!!
Lolita Liepa 13.07.2017 16:38
..dievs redz visu,derētu daudziem padomāt par to ko savā dzīvē darījuši..
Sers 13.07.2017 16:37
Dieviņš nav mazais bērns. RIP, protams

Citi Iesaka

Citi Raksti

Jaunākās

TOP 5

VIDEO

seko mums ›› VIPi.tv draugiem.lv VIPi.tv facebook VIPi.tv twitter VIPi.tv rss
www.RezervesDalas24.LV