Harijam Spanovskim izoperētas divas trešdaļas kuņģa

Vai­rā­ku pa­au­džu ska­tī­tā­ju mī­lē­tā Dai­les te­āt­ra ak­tie­ra Ha­ri­ja Spa­nov­ska (53) ve­se­lī­bas stā­vok­lis nav uz­la­bo­jies – pirms da­žām die­nām vi­ņam veik­ta kuņ­ģa ope­rā­ci­ja, un ak­tie­ra ve­se­lī­bas stā­vok­lis esot ļo­ti no­pietns.

Harijam Spanovskim izoperētas divas trešdaļas kuņģa
Komentāri[11] 01.04.2011 13:49

Saistītie raksti

16. mar­tā Dai­les te­āt­rī ti­ka at­cel­ta Ma­zās zā­les iz­rā­de «Rīt ma­nas kā­zas», jo, kā zi­ņo­ja Dai­les te­āt­ra ad­mi­nis­trā­ci­ja, ar spē­cī­gām sā­pēm vē­de­rā slim­nī­cā no­gā­dāts viens no šīs iz­rā­des gal­ve­no lo­mu tē­lo­tā­jiem ak­tie­ris Ha­rijs Spa­nov­skis. Te­āt­ris no sī­kā­kiem ko­men­tā­riem gan at­tu­rē­jās, jo di­ag­no­ze vēl ne­esot no­teik­ta, sa­vu­kārt pats māk­sli­nieks »VZ« lab­prāt past­ās­tī­ja, ka vi­ņa ve­se­lī­bas pro­blē­mas esot pār­ejo­šas un tām ne­va­jag pie­vērst past­ip­ri­nā­tu pub­li­ci­tā­ti, jo «tas nav ne­kas šaus­mīgs». Ta­ču ār­sti vēl pa­pē­tī­šot, kas vi­ņam īs­ti kaiš.

Kā lie­ci­na »VZ« rī­cī­bā eso­šā in­for­mā­ci­ja, ār­sti kon­sta­tē­ju­ši, ka Spa­nov­ska vē­de­ra sāp­ju cē­lo­nis ir kuņ­ģa čū­la un vi­ņa ve­se­lī­bas stā­vok­lis ne­maz nav ie­prie­ci­nošs, tā­pēc pirms da­žām die­nām ak­tie­ris gul­dīts uz ope­rā­ci­ju gal­da. Pēc ne­ofi­ci­ālas in­for­mā­ci­jas, vi­ņam iz­ope­rē­tas di­vas treš­da­ļas kuņ­ģa.

Pēdejais komentārs

Lasīt visus komentārus [11] ››
s 03.04.2011 19:42
ar kunga culu neopere, jo tas ir vedera pleves ieksejs iekaisums(radits stresa , nepareizas partikas lietosanas rezultata utt..)

Citi Iesaka

Citi Raksti

Paparacci.lv

Jaunākās

TOP 5

VIDEO

seko mums ›› VIPi.tv draugiem.lv VIPi.tv facebook VIPi.tv twitter VIPi.tv rss
www.RezervesDalas24.LV